Hoeveel plaatsen heten Onima in Papoea-Nieuw-Guinea?

 

Hoeveel plaatsen in Papoea-Nieuw-Guinea heten Onima?

Er is één plaats met de naam Onima in Papoea-Nieuw-Guinea.

Locatie Onima:
Plaatsen

Kusi (5)
Buri (4)
Mai (4)
Aure (4)
Moro (4)
Mari (4)
Bonga (3)
Wau (3)
Domara (3)
Kuru (3)
Omo (3)
Koru (3)
Po (3)
Mala (3)
Toma (3)
Tauri (3)
Wagu (3)
Koki (3)
Nago (3)
Au (3)
Mondo (3)
Garu (3)
Wasu (3)
Doma (3)
Komo (3)
Tari (3)
Baru (3)
Kama (3)
Maiva (3)
Sali (3)