Hoeveel plaatsen heten Sushi in Japan?

 

Hoeveel plaatsen in Japan heten Sushi?

Er is één plaats met de naam Sushi in Japan.

Locatie Sushi:
Plaatsen

Ono (18)
Ota (17)
Hongo (16)
Wada (15)
Minato (15)
Tomari (14)
Kawasaki (14)
Hama (14)
Ohama (14)
Nakamura (13)
Hara (13)
Nagahama (13)
Oshima (13)
Sakai (12)
Okubo (12)
Yoshida (12)
Hirose (11)
Funakoshi (11)
Kawaguchi (11)
Okawa (11)
Shinden (11)
Seto (11)
Kanayama (11)
Shirahama (10)
Ogawa (10)
Ohara (10)
Shimizu (10)
Takada (10)
Nakayama (10)
Yamada (10)