Hoeveel plaatsen heten Shirahama in Japan?

 

Hoeveel plaatsen in Japan heten Shirahama?

Er bestaan 10 plaatsen met de naam Shirahama in Japan.

Plaatsen

Ono (18)
Ota (17)
Hongo (16)
Minato (15)
Wada (15)
Kawasaki (14)
Hama (14)
Tomari (14)
Ohama (14)
Nakamura (13)
Hara (13)
Nagahama (13)
Oshima (13)
Sakai (12)
Okubo (12)
Yoshida (12)
Hirose (11)
Kawaguchi (11)
Funakoshi (11)
Okawa (11)
Kanayama (11)
Shinden (11)
Seto (11)
Shirahama (10)
Ogawa (10)
Ohara (10)
Nakayama (10)
Shimizu (10)
Takada (10)
Yamada (10)