Hoeveel plaatsen heten Seto in Japan?

 

Hoeveel plaatsen in Japan heten Seto?

Er bestaan 11 plaatsen met de naam Seto in Japan.

Plaatsen

Ono (18)
Ota (17)
Hongo (16)
Minato (15)
Wada (15)
Hama (14)
Tomari (14)
Ohama (14)
Kawasaki (14)
Nakamura (13)
Hara (13)
Nagahama (13)
Oshima (13)
Okubo (12)
Sakai (12)
Yoshida (12)
Funakoshi (11)
Kawaguchi (11)
Okawa (11)
Kanayama (11)
Shinden (11)
Hirose (11)
Seto (11)
Nakayama (10)
Shirahama (10)
Shimizu (10)
Takada (10)
Yamada (10)
Otani (10)
Ichiba (10)