Hoeveel plaatsen heten Sakai in Japan?

 

Hoeveel plaatsen in Japan heten Sakai?

Er bestaan 12 plaatsen met de naam Sakai in Japan.

Plaatsen

Ono (18)
Ota (17)
Hongo (16)
Minato (15)
Wada (15)
Kawasaki (14)
Hama (14)
Ohama (14)
Tomari (14)
Nakamura (13)
Hara (13)
Nagahama (13)
Oshima (13)
Okubo (12)
Sakai (12)
Yoshida (12)
Hirose (11)
Shinden (11)
Seto (11)
Kawaguchi (11)
Funakoshi (11)
Okawa (11)
Kanayama (11)
Ogawa (10)
Ohara (10)
Takata (10)
Oura (10)
Nakayama (10)
Shirahama (10)
Otani (10)