Hoeveel plaatsen heten Otani in Japan?

 

Hoeveel plaatsen in Japan heten Otani?

Er bestaan 10 plaatsen met de naam Otani in Japan.

Plaatsen

Ono (18)
Ota (17)
Hongo (16)
Minato (15)
Wada (15)
Ohama (14)
Tomari (14)
Kawasaki (14)
Hama (14)
Nakamura (13)
Nagahama (13)
Oshima (13)
Hara (13)
Okubo (12)
Sakai (12)
Yoshida (12)
Kawaguchi (11)
Funakoshi (11)
Shinden (11)
Seto (11)
Okawa (11)
Kanayama (11)
Hirose (11)
Takata (10)
Nakayama (10)
Oura (10)
Otani (10)
Shirahama (10)
Ichiba (10)
Shimizu (10)