Hoeveel plaatsen heten Ono in Japan?

 

Hoeveel plaatsen in Japan heten Ono?

Er bestaan 18 plaatsen met de naam Ono in Japan.

Plaatsen

Ono (18)
Ota (17)
Hongo (16)
Minato (15)
Wada (15)
Hama (14)
Ohama (14)
Tomari (14)
Kawasaki (14)
Nakamura (13)
Oshima (13)
Hara (13)
Nagahama (13)
Yoshida (12)
Okubo (12)
Sakai (12)
Kawaguchi (11)
Funakoshi (11)
Shinden (11)
Seto (11)
Okawa (11)
Kanayama (11)
Hirose (11)
Nakayama (10)
Takata (10)
Oura (10)
Otani (10)
Shirahama (10)
Ichiba (10)
Ikeda (10)