Hoeveel plaatsen heten Okawa in Japan?

 

Hoeveel plaatsen in Japan heten Okawa?

Er bestaan 11 plaatsen met de naam Okawa in Japan.

Plaatsen

Ono (18)
Ota (17)
Hongo (16)
Wada (15)
Minato (15)
Ohama (14)
Tomari (14)
Kawasaki (14)
Hama (14)
Nakamura (13)
Hara (13)
Nagahama (13)
Oshima (13)
Sakai (12)
Okubo (12)
Yoshida (12)
Shinden (11)
Seto (11)
Okawa (11)
Kanayama (11)
Hirose (11)
Funakoshi (11)
Kawaguchi (11)
Ichiba (10)
Ikeda (10)
Kamo (10)
Shirahama (10)
Shimizu (10)
Ogawa (10)
Ohara (10)